گرفتن پیام به یک دوست تولد متاسفم از عدم حضور در آن قیمت

پیام به یک دوست تولد متاسفم از عدم حضور در آن مقدمه

پیام به یک دوست تولد متاسفم از عدم حضور در آن