گرفتن که وزن آن آسیاب سنگی است قیمت

که وزن آن آسیاب سنگی است مقدمه

که وزن آن آسیاب سنگی است